Informacje

Informacje o ochronie prywatności zgodne z artykułem 13 i 14 RODO

 

Niniejszy dokument ma na celu zapoznanie Państwa ze sposobem przetwarzania danych osobowych i przysługującymi Państwu prawami do ochrony danych.

 

1. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Dossenheimer Landstr. 100

69121 Heidelberg

 

SNP Deutschland GmbH

Speyerer Straße 4

69115 Heidelberg


SNP Applications DACH GmbH

Speyerer Str. 4

69115 Heidelberg

 

ERST European Retail Systems Technology GmbH

Frankenstraße 5

20097 Hamburg

 

Telefon: +49 6221 64 25 – 0

E-Mail: dpo@snpgroup.com

 

Inspektor ochrony danych: można się z nim skontaktować, pisząc na adres datenschutzanfragen@xdsb.de lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”..

 

SNP UK

150 Buckingham Palace Road

London

SW1W 9TR

United Kingdom

 

SNP AUSTRIA GmbH

Kramlehnerweg 1 + 1a

4061 Pasching

Austria

 

Telefon: +49 6221 64 25 – 0

E-Mail: dpo@snpgroup.com

 

2. Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ramach relacji biznesowych (np. z klientami lub dostawcami) lub ze zgłoszeń klientów. Co do zasady otrzymujemy te dane bezpośrednio od Zamawiającego lub osoby, która przesłała zgłoszenie. Dane osobowe mogą jednak również pochodzić z powszechnie dostępnych źródeł (np. z rejestru handlowego), o ile dozwolone jest przetwarzanie takich danych. Inne firmy również mogą przekazywać nam dane w sposób zgodny z prawem. W zależności od przypadku przechowujemy również własne informacje powiązane z tymi danymi (np. w ramach bieżących relacji biznesowych).

W zależności od przypadku mogą to być dane podstawowe (np. nazwisko, adres), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), dane dotyczące umowy i rozliczeń umożliwiające nam wykonanie naszych zobowiązań umownych bądź dane konieczne do przetwarzania zapytania, takie jak dane dotyczące zdolności kredytowej, dane związane z reklamą i sprzedażą, a także pozostałe dane należące do porównywalnych kategorii.

 

3. Do jakich celów przetwarza się dane osobowe i na jakiej postawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG).

a.) W ramach realizacji umowy lub w celu podjęcia koniecznych kroków przed zawarciem umowy (art. 6(1)(1)(b) RODO).

Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania naszych zobowiązań umownych oraz świadczenia powiązanych usług, w szczególności dostarczania naszych rozwiązań informatycznych, bądź w ramach inicjowania odpowiedniej umowy (np. negocjowanie umowy, przygotowanie ofert). Szczegółowe cele zależą od usługi bądź produktu stanowiących podstawę relacji biznesowych lub inicjowanej umowy.

b.) W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa (art. 6(1)(1)(c) RODO)

W wielu sytuacjach jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia określonych danych osobowych i przekazywania bądź udostępniania ich odpowiednim organom (zwykle rządowym).

Organom podatkowym przekazujemy na przykład dane osobowe niezbędne do obliczenia wysokości podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami.

c.) W ramach prawnie uzasadnionych interesów (art. 6(1)(1)(f) RODO)

Ponadto gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w następujących sytuacjach:

 • Przetwarzanie ogólnych zapytań dotyczących naszych produktów i usług
 • Ocena zdolności kredytowej za pośrednictwem agencji kredytowych w celu dokonania oceny ryzyka niewykonania zobowiązań w relacjach biznesowych
 • Reklama lub badania rynku
 • Wysuwanie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych
 • Realizacja operacji IT i zapewnienie bezpieczeństwa IT
 • Środki służące zbudowaniu i utrzymaniu bezpieczeństwa systemu (np. autoryzacja dostępu)
 • Środki wprowadzane w celu udoskonalenia wewnętrznych procesów biznesowych i optymalizacji produktów

d.) Na postawie udzielonej zgody (art. 6(1)(1)(f) RODO)

W niektórych sytuacjach przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest bezwzględnie konieczne i wymaga uzyskania Państwa zgody. W takich przypadkach informujemy Państwa o zaistnieniu tego rodzaju okoliczności, a w szczególności o fakcie, że udzielenie zgody ma charakter dobrowolny i można ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Dotyczy to na przykład

 • przetwarzania niektórych danych za pośrednictwem naszej strony internetowej (zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności na naszej stronie internetowej)
 • w przypadku niektórych reklam (udzielenie zgody na wyświetlanie reklam, jeśli jest to wymagane przez prawo)

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Na ogół spółka udziela dostępu do Państwa danych organom, którym dane te są koniecznie potrzebne („zasada niezbędnej wiedzy"), tj. podmiotom wymagającym dostępu do tych danych w celu wykonania zobowiązań umownych lub prawnych. Może to również dotyczyć usługodawców i wykonawców, którzy działają w imieniu spółki i/lub są zobowiązani do przetwarzania danych w sposób zapewniający ich poufność.

W pewnych sytuacjach przekazujemy Państwa dane

 • organom rządowym (np. podatkowym) jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa
 • innym spółkom w ramach stosunku umownego, prawnie uzasadnionych interesów lub na podstawie Państwa zgody. W indywidualnych przypadkach, w zależności od relacji biznesowych lub zlecenia, mogą to być spółki, partnerzy logistyczni, dostawcy usług marketingowych, agencje kredytowe, banki, doradcy podatkowi lub prawnicy zaangażowani w świadczenie naszych usług.

 

5. Czy dane są przesyłane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Przekazujemy dane osobowe innym organom w krajach nienależących do Unii Europejskiej (kraj trzeci), jeśli jest to konieczne do utrzymania relacji biznesowych, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli udzielili Państwo zgody.

W określonych sytuacjach współpracujemy (lub zastrzegamy sobie prawo do współpracy) z dostawcami usług, którzy mogą znajdować się w kraju trzecim lub mogą również współpracować z dostawcami usług w kraju trzecim.

Zgodnie z art. 45 RODO transfer danych osobowych do kraju trzeciego jest dozwolony, jeśli Komisja uznała, że dany kraj trzeci zapewnia odpowiedni poziom ochrony. W przypadku braku takiej decyzji administrator lub podmiot przetwarzający może przesłać dane osobowe do kraju trzeciego tylko wtedy, jeśli administrator lub podmiot przetwarzający zadbał o odpowiednie zabezpieczenia (np. uwzględnił standardowe klauzule dotyczące ochrony danych zalecane przez Komisję Europejską) i pod warunkiem, że zapewniono wykonalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki prawne dla tych osób (art. 46 RODO).

Co do zasady współpracujemy wyłącznie z organami w krajach trzecich spełniających powyższe kryteria.

 

6. Przechowywanie danych

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji naszych zobowiązań umownych i prawnych. Jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już niezbędne do realizacji tych zobowiązań, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieje prawny wymóg przechowywania takich danych. Przykładem mogą być obowiązki handlowe i podatkowe określone w niemieckim Kodeksie podatkowym i niemieckim Kodeksie handlowym (6 lub 10 lat) oraz ustawowy obowiązek zachowania dowodów przez wskazany okres.

 

7. Prawa osób, których dotyczą dane

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo również skontaktować się naszym inspektorem ochrony danych (w sposób poufny).

Jeśli udzielili Państwo swojej zgody (Art. 6(1)(1)(a) RODO), mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarza się do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6(1)(1)(f) RODO), mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadku takiego sprzeciwu, prosimy Państwa o wyjaśnienie, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych. Jeśli Państwa sprzeciw będzie uzasadniony, zbadamy sytuację i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych bądź wskażemy istotne przesłanki przemawiające za kontynuacją przetwarzania danych.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych.

 

8. Zobowiązanie do przekazania danych

W ramach realizacji lub inicjowania umowy musimy przekazać dane osobowe niezbędne do realizacji umowy bądź podjąć odpowiednie kroki przed zawarciem umowy i przyjęciem związanych z tym zobowiązań. Ponadto muszą Państwo przekazać dane osobowe, do których gromadzenia jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez uzyskania tych danych nie będziemy w stanie zawrzeć ani wykonać umowy.

W przypadku gromadzenia danych na podstawie uzyskanej zgody przekazanie danych ma charakter dobrowolny i nie jest obligatoryjne. Jeśli jednak nie udzielą Państwo zgody, nie będziemy mogli świadczyć usług wymagających uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie danych. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

 

9. Czy wykorzystywany jest mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania?

Nie.